สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”  ให้แก่คณะนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน จำนวน 4 คน คือ นักศึกษา ปวส.สาขาการตลาด นายอภิสิทธิ์ ธรรมโชติ และนักศึกษา ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปัญญา แซ่ใช่ นายไททัน อาจวิชัย และนายจิรพัฒน์ เตชะพิทักษ์กุล ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยอาจารย์ลัดดา รังษิยาภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว และอาจารย์ศศิวิภา วงษ์พิรา อาจารย์ฝ่ายแนะแนว ได้นำนักศึกษาเข้าเฝ้ารับเสด็จ เพื่อรับพระราชทานรางวัลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

X