SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนจบการศึกษา เตรียมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน  2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER

X