SIBA College ส่งครูอาจารย์เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร หัวหน้างานกิจกรรม และอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ อาจารย์ประจำสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมเป็นวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา จัดโดยหน่วยศิกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา จังหวัดนครนายก

X