SIBA College ได้รับรางวัลสถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

SIBAวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รับรางวัล “สถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบภาคเอกชน”  โดยอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วชิราวุธวิทยาลัย

X