นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำนักงาน นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทดสอบสมรรถนะบุคคล สาขาความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนฯ และบริษัท ARIT  โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวเอกชนเข้าทดสอบกว่า 100 คน  ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  โดยศูนย์ทดสอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

X