SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) ระดับ ปวส. สาขาการโรงแรม ร่วมกับ บริษัท โจนส์สลัด จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผักสลัด สเต็ก เป็นต้น ซึ่งให้บริการในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โดยมี คุณญาณิน โกฎญา กรรมการผู้จัดการ และ คุณเสน่ห์ มูลศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา และผลิตกำลังคนสู่สถานประกอบการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมครูเพทาย   อาคาร SIBA CENTER

X