SIBA College พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และสร้างชื่อเสียง ในวันเกียรติยศชาว SIBA ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่ประกอบคุณความดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ ในกิจกรรม “วันเกียรติยศชาว SIBA” โดยคุณพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับเกียรติบัตรประเภทต่างๆ อาทิ  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรดีเด่น ผลงานวิจัยในระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี เกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาโครงการอาชีวะอาสาจราจรหน้าสถานศึกษา โครงการ BestBuddy เป็นต้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562ณ เวทีลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

X