SIBA College จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาถิ่นห่างไกล “สุขจังดอย” โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาSIBA College สาขาการบัญชี การโรงแรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และคอมพิวเตอร์กราฟิก นำทีมโดยอาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส อาจารย์จิตติพงษ์ รุ่งกรุด และคณาจารย์อีกหลายท่าน ร่วมกันจัดโครงการสุขจังดอย ซึ่งเป็นโครงการอาสาพัฒนาถิ่นห่างไกล นำสิ่งของเครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งนำความรู้และกิจกรรมต่างๆ ไปให้ความรู้กับชาวบ้านและน้องๆ อาทิ อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ความรู้เรื่องการใช้สีและการผสมสี การมัดผ้า จัดผ้าเพื่อตกแต่งสถานที่ในพิธีสำคัญๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ยังช่วยกันสร้างห้องสุขา และทาสีสนามเด็กเล่น และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ในวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

X