SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และผู้ร่วมสังเกตการณ์ประเมิน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

X