SIBA College จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ ปวช. และปวส. โดยสมาคมเทคโนโลยีอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานการอาชีวศึกษา ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  28 สถาบัน  นักเรียน – นักศึกษา จำนวน 180 คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER

X