SIBA Tourism จัดทริปศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดินแดนล้านนา ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2562

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ พร้อมด้วยอาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ และอาจารย์อิงอร แสนทวีสุข อาจารย์อาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ปวส. สาขาการท่องเที่ยว ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมดินแดนล้านนา ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณสถานที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานมัคคุเทศก์ และวิชาไทยศึกษา อาทิ วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ แวะน้ำพุร้อนเวียงป่าเป้า วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช สามเหลี่ยมทองคำ ด่านชายแดนไทยพม่า แม่สาย พระตำหนักดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง จังหวัดเชียงราย   ในระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2562

X