พิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560

ด้วยในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับพระกรุณาจาก พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจบปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560, วันที่ 15 มีนาคม 2561, วันที่ 31 มีนาคม 2561, วันที่ 30 เมษายน 2561, วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและซ้อมรับประกาศนียบัตร

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 8.30 น. ลงทะเบียนและซ้อมใหญ่
เวลา 14.00 น. พิธีประทานประกาศนียบัตร

การเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนกรอกแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานประกาศนียบัตรที่ www.siba.ac.th หรือ QR CODE ด้านล่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 การเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่ามัดจำชุดคลุม 1000 บาท และจะคืนให้นักศึกษา 900 บาท เมื่อนำชุดมาคืน(หักเป็นค่าเช่าชุดคลุม 100 บาท) ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะได้รับรูปถ่ายขนาด 5 x 7 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฟรี

สอบถามฝ่ายบริการการศึกษา
โทร. 0-2939-3000 ต่อ 5156, 5159, 5154, 5153

QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีฯ

X