SIBA College นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว เยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ และอาจารย์ณัฐิวุฒิ รอดพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษา ปวช.ปี 2 และ ปวส.ปี 1 สาขาการท่องเที่ยว ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างขวางมากขึ้น ในรายวิชาธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว และวิชางานมัคคุเทศก์ โดยเยี่ยมชมการบริหารงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง  

X