พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

SIBA Collegeได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย และให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย โดยมี พ.ต.ท. เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์  หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ พร้อมชมการแสดงชุด “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ทั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณเวทีลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ     

X