พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่นักศึกษา มีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน และประกอบพิธีเปิดงานวันวิชาการ “10 ดีที่ SIBA” ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2561  พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงเป็นประธานในพิธีประทานใบประกาศเกียรติคุณผู้แทนสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 30 ราย อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฯลฯ และประทานเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่นักศึกษามีผลงานดีเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการเรียน ด้านความประพฤติ และด้านกิจกรรม  โดยมีผู้ปกครองเข้ารับใบประกาศกว่า 300 คน พร้อมทั้งทรงประกอบพิธีเปิดงานวันวิชาการ “10 ดีที่ SIBA” ประจำปีการศึกษา 2561 และเปิดศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ให้คำปรึกษาในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ 4.0 โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และร่วมวางแผนอย่างครบวงจร อาทิ ด้านการลงทุน ด้านบัญชี กฎหมาย และภาษี ด้านการตลาด ด้านกาออกแบบโลโก้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ด้านโลจิสติก รวมถึงด้านการประเมินผลการประกอบธุรกิจ หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการธงไตรรงค์ ธำรงไทย และผลงานของนักเรียนนักศึกษา และนโยบายทางการศึกษาและการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ที่จะดำเนินการในอนาคตอีกด้วย เช่น  IDEA CENTER การศึกษาระบบBTEC เป็นต้น ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER ภายในวิทยาลัยฯ

X