SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม

SIBA College จัดการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 กลุ่มกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาศิลปกรรม การแข่งขันออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 1 โดย SIBA ได้รับมอบหมายจาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION

X