SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ฯ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้บริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และบรรยายถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงรับวิทยาลัยอยู่ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้สนับสนุนการสอน และนักเรียน-นักศึกษา ให้การต้อนรับในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER 

X