SIBA College นำนักศึกษาจิตอาสาร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand) รุ่นที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อาจารย์ธงชัย จารุมาศ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา นำนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 19 คน เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อนที่แสนดี รุ่นที่ 1 โครงการเพื่อนที่แสนดี (Best Buddies Thailand)เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาโดยผ่านการสร้างสัมพันธภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับอาสาสมัครที่เป็นบุคคลปกติ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี  

X