SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างการฝึกงานของนักศึกษากลุ่มวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561

16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดการสัมมนาระหว่างการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) เพื่อเป็นการแนะนำ ตอบข้อซักถาม และการแก้ปัญหาต่างๆ ในขณะที่อยู่สถานประกอบการ โดยมีอาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมฯ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำโดยตรง อีกทั้งการสัมมนาดังกล่าว ทางสำนักบริหารวิชาการ และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสำรวจวิชาเรียนที่มีปัญหา และสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนจะเรียนต่อในระดับ ปวส. อนึ่งการฝึกงานดังกล่าวจัดการฝึกระหว่างวันที่ 10 ต.ค. ถึง 25 ธ.ค.61 เป็นการฝึกงานตามหลักสูตร และฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

X