SIBA College ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประกวดวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมประกวดวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 11 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผลการประกวดมีผลงานวิจัยชั้นเรียน 36 ท่าน และประเภทสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ท่าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี     

X