สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และในฐานะกรรมการลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิ คณะลูกเสือแห่งชาติ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมคณะผู้แทนลูกเสือจากประเทศไทย  ได้เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ที่เมืองมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561

โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การอภิปรายการพัฒนางานลูกเสือ การระดมความคิดจากหลายภาคส่วนในการพัฒนากิจการลูกเสือ ศึกษาดูงานกิจการลูกเสือฟิลิปปินส์และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย ในการประชุมดังกล่าว คนไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วย

X