SIBA College ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าสมุทร ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

อาจารย์ธิดารัตน์ รอตมงคลดี หัวหน้างานสวัสดิการ และอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วยคณะลูกเสือ เนตรนารี SIBA Collegeเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีเหล่าสมุทร ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยสโมสรลูกเสือสมุทร  ซึ่งคณะลูกเสือ เนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พบปะเพื่อนลูกเสือต่างสถาบันฯ ทำกิจกรรมด้านลูกเสือสมุทร ร่วมกันเหมือนพี่น้อง สมดั่งกฎของลูกเสือ “ลูกเสือเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก”    ได้รับประสบการณ์และเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ชมประวัติศาสตร์ทหารเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ ชมเรือหลวงแม่กลอง ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และอนุรักษ์ป่าชายเลน ชมนิทรรศการลูกเสือสมุทรและการละเล่นมวยทะเล กิจกรรมรอบกองไฟ นับได้ว่า สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานชุมนุมครั้งนี้อย่างมาก

X