SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2 ก่อนฝึกงาน

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปวช.ปี 3 และ ปวส.ปี 2  สาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 220 คน เพื่อรับเอกสารส่งตัวไปสถานประกอบการ และให้ข้อคิดคำแนะนำจากคณาจารย์ผู้สอนถึงแนวทางการฝึกงาน  

ทั้งนี้ การฝึกงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีระยะเวลาฝึกงานอย่างน้อย 320 ชั่วโมง ฝึกงานระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม ถึง 25 ธันวาคม 2561 ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention   

X