สาขาภาษาต่างประเทศ SIBA College ทัศนศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์เสริมสุข  ทิพยมาตย์ และคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ นำนักศึกษา ปวช. ปวส. สาขาภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ภายใต้ระเบียบปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษาคุณธรรม การระดมทรัพยากรจากภายนอก การจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ สวนนกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  

X