สาขาภาษาต่างประเทศ SIBA College ทัศนศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์เสริมสุข  ทิพยมาตย์ และคณาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ นำนักศึกษา ปวช. ปวส. สาขาภาษาต่างประเทศ ศึกษาดูงานในกิจกรรม “ศึกษาวิถีไทย ก้าวไกล 4.0” ภายใต้ระเบียบปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษาคุณธรรม การระดมทรัพยากรจากภายนอก การจัดกิจกรรมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ สวนนกและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

เลขที่ 2 แยก 2-3 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Call Center : 02 939 3000 (ระบบอัตโนมัติ)
โทรศัพท์ : 029392853 – 55
โทรสาร : 02 512 3722

สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน

Line ID : @sibacollege

ติดตาม SIBA College บนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

Copyright © 2021 SIBA College. All rights reserved. Web by Mountain Studio
X