สาขาการท่องเที่ยว SIBA College จัดทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ และอาจารย์อิงอร แสนทวีสุข อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวนำนักศึกษา ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 2 วัน 2 ทริป ดังนี้

ทริปแรก วันที่ 17 กันยายน 2561 สักการะขอพรพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ภายในพระบรมมหาราชวัง ชมภาพจิตรกรรมอันงดงาม และพระอุโบสถต่างๆ

ทริปสอง วันที่ 18 กันยายน 2561 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำบุญไหว้พระพุทธชัยมงคล พระประธาน ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ และวัดไชยวัฒนาราม

การจัดทริปในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด (เก็บเส้นทาง) เพื่อรับบัตรไกด์ของ ททท.

X