ผู้บริหาร SIBA College ร่วมเป็นกรรมการการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรมภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”

อาจารย์ศิรินันท์ ชลินทุ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงการเสริมคุณธรรม ภายใต้หัวข้อ “บรรยายธรรม คัดลายมือ สืบสานลายสือไทย”ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และสภาวัฒนธรรม เขตจตุจักร ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารีพระอารามหลวง กรุงเทพฯ

X