ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจตุจักร

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE  เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่เขตจตุจักร

ในโอกาสนี้ SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์   ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จองค์ประธาน และร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

X