SIBA College เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจำปี 2561

อาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญตา มาลัยแก้ว ผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน และ อาจารย์ดำรงค์เดช ผาริโน อาจารย์ประจำสำนักบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการดำเนินงานกิจการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชน ในวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  

X