พระเจ้าวรววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการ ศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพรยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561  ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยอาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับประทานทุน จากนั้นประทานพระวโรกาสให้ครูที่เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2561 เข้าเฝ้ากราบทูลลา และครูที่อายุงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติยศ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน โดยมีรายนามดังนี้

ครูเกษียณอายุการทำงาน เฝ้ากราบทูลลา

 1. อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2. อาจารย์ธนัช ไวว่อง                อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี   

 1. อาจารย์พรรณี คงกระพันธ์ 

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี

 1. อาจารย์สรินทร์ดา ยอดพานิช
 2. อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต
 3. อาจารย์ศิรดา ว่องทรัพย์สิน
 4. อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์
 5. อาจารย์ดำรงค์เดช ผาริโน
 6. อาจารย์บำเรอ ศรีสุกใส
 7. อาจารย์บัวไข ทองหล่อ

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี

 1. อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์
 2. อาจารย์ศิวรุจน์ ศรีแจ่มใส
 3. อาจารย์หทัยรัตน์ ไชยสาส์น
 4. อาจารย์กรณิศ เกิดสืบมา
 5. อาจารย์นิภารัตน์ ทองโคตร
 6. อาจารย์ณัฐธภรณ์ บำรุงภักดี
 7. อาจารย์ปณิธิ แก้วไพรวัลย์
 8. อาจารย์เสาวลักษณ์  วิญญูหัตถกิจ