SIBA College ส่งคณาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ SIBA เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี ซึ่งคณาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถในการคิด สู่ยุค Thailand 4.0 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  และ Coaching เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช