SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว บูรณาการกิจกรรมกับสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, นักศึกษาฝึกงาน และ SIBAยุวทูต เข้าอบรมบุคลิกภาพในโครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รมย์ฤดี  เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER