SIBA COLLEGE

SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

ผู้อ่าน 0

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ได้เชิญ คุณจิราพรรณ  ยางเงิน วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และปวส.

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาได้แนวคิดอาชีพของนักบัญชี และการทำบัญชีสหกรณ์จากวิทยากรที่ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง การอบรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

Scroll Up
X