SIBA College จัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอนคนดีศรีอโยธยา ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เสร็จสิ้นด้วยความชื่นมื่น

23 – 24 พ.ค. 61 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายต้นกล้าประชากรคุณภาพปี 2561 ตอน คนดีศรีอโยธยา โดยมีนักศึกษาใหม่ ปวช. ปีที่ 1 เข้าค่ายในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าค่ายตามหลักสูตรลูกเสือวิสามัญ มีกิจกรรมมากมาย เช่น Gang Show ประเพณีวัฒนธรรม ผจญภัย ชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมสร้างความสามัคคี เป็นต้น เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารักษ์ความเป็นไทย การปรับตัว ความสามัคคี ระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือการเป็นศิษย์ครูเพทาย กิจกรรมครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูง อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการทุกสำนักได้เข้าค่ายนี้ตลอดทั้ง 3 วัน เพื่อดูแลความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด และให้คำปรึกษา ซึ่งกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการสร้างความสุขให้คณะครูอาจารย์ และนักศึกษาอย่างยิ่ง