SIBA College สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์

[vc_row][vc_column][vc_column_text]อาจารย์สมรภรณ์ บุญคมรัตน์ อาจารย์มนตรี สายหนู และอาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ จากสาขาการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส. ปี 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จัดโครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับ (เส้นทางภาคเหนือ) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพ ตามข้อกำหนดของกรมการท่องเที่ยว เพื่อขอรับบัตรมัคคุเทศก์ โดยเริ่มต้นเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แวะสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย วัดภูมินทร์ ชมบ้านประทับใจ คุ้มเจ้าหลวง หรือคุ้มหลวงนครแพร่ แวะรับประทานอาหารพื้นเมือง ออกเดินทางโดยรถไฟ และเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งทุกคนได้ประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1518677663192-1c92c501-ec07-1″ include=”12868,12869,12870,12871,12872,12873,12874,12875,12876,12877,12878,12879,12880,12881,12882,12883,12884,12885,12886,12887,12888,12889,12890,12891,12892,12893,12894,12895,12896,12897″][/vc_column][/vc_row]

X