SIBA College จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักวิเทศสหการ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย