พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ปีที่ 6 และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการ และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการประทานทุนการศึกษา “สมเด็จเจ้าฟ้า” ปีที่ 6 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี รวม 14 ทุน เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมการศึกษา โดยทรงรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 และประทานเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมกันนี้ ได้ประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รวม 330 คน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา