SIBA COLLEGE

นักศึกษา SIBA เข้ารับทุนการศึกษา “ผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลีและแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560”

ผู้อ่าน 0

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SIBA College โดยสำนักกิจการนักศึกษา อาจารย์กริน ชวลิตวงษ์พร และอาจารย์ธีรวา คำภู่ นำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯ ในเกณฑ์ผลการเรียนดี เข้าสอบธรรมศึกษา และช่วยเหลือกิจกรรมด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากพระราชศาสนกิจโสภณ (อุทัย อุทโย) เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กทม. ในพิธี มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม-บาลี และแผนกธรรมศึกษาสำหรับเยาวชนในระดับต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีสถาบันการศึกษาร่วมรับทุน ทั้งสิ้น 8 สถาบัน จำนวน 152 ทุน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1510084404792-821a7ee6-d34a-2″ include=”11410,11411,11412,11413,11414,11415,11416″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up
X