SpecialAffairEducation2015

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว บูรณาการกิจกรรมกับสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, นักศึกษาฝึกงาน และ SIBAยุวทูต เข้าอบรมบุคลิกภาพในโครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รมย์ฤดี  เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ความไว้วางใจใช้สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาฐานข้อมูล ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 37 คน ทั้ง 2 สาขาได้รับเกียรติจากอาจารย์ถนอม อุ่นประเสริฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [...]

SIBA College ขอเชิญชมผลงาน VDO นำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง3 HD) แผนกมัลติมีเดีย สำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ บจ. Indy Trader บจ. Comedy Line

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพโดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

พบกับสถานประกอบการ และโอกาสที่พลาดไม่ได้ สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ โฮมโปร Watsons LAWSON 108 TESCO Lotus ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปกรรม โดยนักศึกษาได้นำเสนอเรื่องราว และประสบการณ์การฝึกงานที่ประทับใจระหว่างการฝึกงานมาเล่าสู่กันฟังอย่างมีข้อคิด และสนุกสนาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย SIBA จ.ส.อ.สานนท์ สุแดงน้อย และคณาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ มาชื่นชมในผลงาน และนำสิ่งที่ได้เล่าสู่กันฟังไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจ และได้เห็นวิวัฒนาการความรับผิดชอบการทำงานเป็นมืออาชีพของลูกได้อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ERC

SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0

SIBA College โดยการนำของอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน อาทิ องค์กรค้า สกสค. ธนาคารออมสิน KidZania โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ฯลฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์วิชาประมวลผลคำ ให้แก่นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ ตลาด และบัญชี จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 และวิชาตารางทำการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ปวส 2 แผนกคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน ในวันที่ 17 ส.ค. ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน และกรรมการกลางจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กทม. ทุกท่านที่ร่วมดำเนินการมอบโอกาสแก่เยาวชนของชาติได้พัฒนาตนสู่โลกแห่งงานอาชีพด้วยความมั่นใจ .... ก้าวไกลอีกระดับหนึ่ง

SIBA College จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติจาก พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ ‘บุคคลิกคลิกความสำเร็จ’

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดอบรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง SIBA CONVENTION งานนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรทรงพลัง พี่โย ศุภางค์ จากโครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในหัวข้อ 'บุคคลิกคลิกความสำเร็จ' น้องๆ SIBA ได้รับข้อคิดลึกซึ้ง และรับพลังบวกจากพี่ไปเต็มๆ

SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

ถล่มทะลาย ! SIBA College ขอขอบพระคุณสถานประกอบการกว่า 20 ที่ส่งผู้แทนมาร่วมเปิด โลกทัศน์ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC ชั้น 1) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน-นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะน้องใหม่ ปวช.ปี 1 ที่เพิ่งได้รับโอกาสเปิดโลกทัศน์สู่งานอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นเครื่องยืนยันนิยามที่ว่า “ที่นี่ SIBA ... เด็กมีงานทำตั้งแต่ .... ยังไม่จบ”
1 2 3 4
Scroll Up