InternationalProgram2016

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest  2016  ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.  มีนักศึกษาหลากหลายสาขาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ นักศึกษาสาขาบัญชี , การโรงแรม , การตลาด ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียน และได้ฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการเจ้าของภาษา Mr. Ben Demir , Ms.LIN Wen เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ภายในวิทยาลัยฯ

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้แทนผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษาภาคไทยและนักศึกษา English Program ร่วมพิธีแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

SIBA College พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ Wei Sitong อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสหการ สำนักหลักสูตรพิเศษ พานักศึกษาหลักสูตร English Program และ Chinese Program เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2559 学校国际部非正式教育处老师 Wei Si tong 带领学校英文部和中文部学生到中国参加中国语言文化培训营,这已是我校第八次组织学生到中国参加培训营。本次培训营在广西国际商务职业技术学院举办,举办日期为2559年5月15日-2559年5月28日。 MS. Wei Sitong , teacher of Foreign Affairs and Informal Education Department, lead the students of English Program and Chinese Program to run [...]

SIBA College เจรจาความร่วมมือในการจัดการศึกษาทวิวุฒิร่วมกับ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ Prof.Shen จากคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แห่งฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chong Qing Science and Arts University) ร่วมลงนามในสัญญาตกลงความร่วมมือจัดการศึกษา กับ SIBA พร้อมติดอาวุธทางปัญญาด้านภาษาจีนให้กับนักศึกษา ปวส. ของ SIBA ได้มีโอกาสรับทุนศึกษาต่อในประเทศจีนและจบปริญญาตรีภายในเวลา 2 ปี อันจะเสริมให้หลักสูตร Chinese Program ระดับชั้น ปวช. มีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสหการและผู้บริหาร ได้เข้าพบคณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เพื่อเจรจาความร่วมมือในการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย การขยายฐานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนดังกล่าว เป็นการต่อยอดนโยบายการจัดการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาของรัฐบาลในการจัดทวิวุฒิที่เป็นรูปธรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

  After School Language อยากเรียนภาษาให้ได้ผลดี อยากเก่ง /อยากฝึกฝน-พัฒนาตนเองด้านภาษา อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่มีประโยชน์ เพราะคุณ คือ นักศึกษา SIBA ..... SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese เรียนตลอดปีการศึกษา ค่าเรียนเพียง 2,500 บาท เริ่มเรียน 20 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00-15.50 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิเทศสหการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9393000 ต่อ 6525, 6526

คณะผู้บริหาร SIBA College ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนก International สาขา English Program และ Mini Chinese Program พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ นักศึกษาแผนก International สาขา English Program และ Mini Chinese Program ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ในโอกาสเดียวกัน ท่านประธานกรรมการบริหาร ได้มอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2 คน ได้แก่ 1.นางสาวชโลธร ไตรธรรม สำเร็จการศึกษา ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96 และ 2.นายปราชญ์ปก เตตานนท์สกุล สอบได้คะแนน TOEIC สูงสุด 920 คะแนน อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายณัฐพล เขียววรรณา ซึ่งเป็นผู้แทนนักศึกษาแผนก International เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อนบ้านอาเซียน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3rd [...]
1 2
Scroll Up