InternationalProgram2016

SIBA College ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology และ Zhejiang Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ และอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดินทางไปเพื่อลงนามความร่วมมือ ทางการศึกษากับ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู และ Zhejiang Industry Polytechnic College ณ เมืองเส้าซิ่ง มณฑลเจ้อเจียง ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2560 เป็นการเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาระหว่างสถาบันในสาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ การขาย และการท่องเที่ยว ตลอดจนความร่วมมือในการต่อยอดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งทั้งสองสถาบันดังกล่าวจัดเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอันดับ 1 ของแต่ละมณฑล มีผู้สำเร็จการศึกษาที่มีโอกาสทำงานตรงตามสาขาในอันดับต้นๆของประเทศจีน

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติกวางสี เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี จำนวน 5 ท่าน ที่มาเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามคำแนะนำจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ์ การเรียนและฝึกงานของนักศึกษาจีน ในสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศไทย เพื่อการขยายความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานานาชาติแห่งกวางสี มายังสถาบันอาชีวศึกษาของไทยเพิ่มขึ้น

SIBA College ให้การต้อนรับผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Mr. Lin Kewei ผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษา ZHEJIANG INDUSTRY POLYTECHNIG COLLEGE ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบการส่งนักศึกษาจีนมาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ควบคู่กับการจัดประสบการณ์ การทำงานที่ได้มาตรฐาน ตามคำแนะนำจาก กระทรวงศึกษาธิการจีน นับได้ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับการยอมรับ ในด้านมาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้ และประสบการณ์ การทำงานให้แก่นักศึกษาจีน จนเป็นที่ประจักษ์แก่ภาคการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างแท้จริง 我校董事长 อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ 和学校领导对以林克伟副教授为代表的浙江工业职业技术学院访问团进行热情接待,两校就学术和学生交流项目进行协商讨论。我校根据中国教育部的要求建议,展开针对中国留学生的泰国语言文化教育和工作实习实践,并在中国教育界得到广泛认可和良好的口碑,才迎来中国高校频繁来访和交流学习。

SIBA College โดยสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เดินทางหารือทางวิชาการกับ NANJING Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ พร้อม อาจารย์ณัฐพงศ์ พรรณเชษฐ์ ที่ปรึกษาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน แห่ง SIBA และอาจารย์เสาวลักษณ์ วิญญูหัตถกิจ เลขานุการฝ่ายวิเทศสหการ เดินทางไปหารือทางวิชาการกับ Prof.LU Bing รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ Prof Dr. RUAN คณบดี คณะบริหารธุรกิจของ NANJING Institute of Industry Technology เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง สองสถาบัน นับเป็นการขยายฐานความร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งสร้างประชากรคุณภาพ ให้มีความโดดเด่นทางภาษาเพิ่มมากขึ้น สอดรับกับอัตลักษณ์ของSIBA “ทันเทคโนโลยี ภาษาดี มีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ มุ่งสู่งานอาชีพ” Mrs. Pancheewa Naksit, Deputy Director of International Education Affairs, including Mr. Natthapong [...]

After Class Language : SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese

SIBA International Dept. เปิดหลักสูตรระยะสั้น 3 ภาษา English, Chinese, Japanese ปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจ-พัฒนาตนเองด้านภาษา เขียนอย่างมืออาชีพ สนทนาอย่างมั่นใจ เพราะคุณ คือ..... นักศึกษา SIBA ..... เรียนตลอดภาคเรียนที่ 2  ค่าเรียนเพียง  2,500  บาท  เริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน 2559  เวลา 15.00 – 15.50 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสหการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9393000  ต่อ 6525, 6526  

SIBA College เข้าร่วมสัมมนาระดับอาชีวศึกษา Forum for China-ASEAN Vocational Education Development ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาระดับอาชีวศึกษา Forum for China-ASEAN Vocational Education Development ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2559 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย SIBA ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ “Vocational Education Development and Growing Cooperation between China and Thailand A Case Study of Santirat Institute of Business Administration” และร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งสมาคมอาชีวศึกษาแห่งชาติจีน และเข้าเยี่ยมชม Guangxi Vocational and Technical College ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา อันดับ 1 ของเขตปกครองตนเอง กวางสี และเจรจาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันฯ [...]

SIBA College ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน รุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมเทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง ของนักศึกษาจีนรุ่นที่ 7 และนักศึกษา English Program ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ สำนักวิเทศสหการ ในบรรยากาศเป็นกันเองเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว ชมการแสดงของนักศึกษาจีนและร่วมรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นประเพณีจีนที่สืบทอดกันมา

SIBA College โดยกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest 2016 ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.

อาจารย์เบญจมาศ พักตร์ฉัตรทัน หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการแข่งขัน Final Internal Skills Contest  2016  ENGLISH CHINESE Foreign Languages Dept.  มีนักศึกษาหลากหลายสาขาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ นักศึกษาสาขาบัญชี , การโรงแรม , การตลาด ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาได้รับความสนุกกับการเรียนรู้นอกตำราเรียน และได้ฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการเจ้าของภาษา Mr. Ben Demir , Ms.LIN Wen เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ภายในวิทยาลัยฯ

SIBA College ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมผู้แทนผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษาภาคไทยและนักศึกษา English Program ร่วมพิธีแห่เทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแห่งพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่ชาว SIBA ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ วัดเสมียนนารี

SIBA College พานักศึกษาเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ Wei Sitong อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสหการ สำนักหลักสูตรพิเศษ พานักศึกษาหลักสูตร English Program และ Chinese Program เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 8 ณ Guangxi International Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2559 学校国际部非正式教育处老师 Wei Si tong 带领学校英文部和中文部学生到中国参加中国语言文化培训营,这已是我校第八次组织学生到中国参加培训营。本次培训营在广西国际商务职业技术学院举办,举办日期为2559年5月15日-2559年5月28日。 MS. Wei Sitong , teacher of Foreign Affairs and Informal Education Department, lead the students of English Program and Chinese Program to run [...]
1 2 3
Scroll Up