Hilight

SIBA College ขอเชิญชมผลงาน VDO นำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง3 HD) แผนกมัลติมีเดีย สำนักกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ บจ. Indy Trader บจ. Comedy Line

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนก English Programs จากโรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้ารับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตก

SIBA College ต้อนรับคณาจารย์ และน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 แผนก English Programs โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าอบรมมารยาทการรับประทานอาหารตะวันตกทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ รวมทั้งฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ทั้งความรู้ และอิ่มด้วย อาทิ การพับผ้าเช็ดปาก (Folding Napkin) การทำช่อติดหน้าอก (Corsage) โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC) หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถติดต่อมาได้ที่วิทยาลัยฯ 02-939-3000 ต่อ 5401

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนักเรียนปวช.ปีที่ 1 ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในโอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสมาชิกชมรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา เข้ารับเข็มบำเพ็ญประโยชน์กับท่านประธานในพิธีดังกล่าวด้วย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกงาน ครั้งที่ 1ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และปวส.ปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมการลงทะเบียนฝึกงาน และเตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพโดยมี อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา เป็นประธาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ปวช.ปี 1 และ ปวส.ปี 1 รวมถึงกิจกรรมเฉลยพี่รหัส – น้องรหัส โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 222 ภายในวิทยาลัยฯ

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสินประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. กีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นำทีมโดยอาจารย์อนุกูล เตรมะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 11 : 68 2. กีฬาฟุตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นำทีมโดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แสงดี อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 0 : 6 3. กีฬาวอลเล่ย์บอล [...]

SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา นำโดยอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมในยุคประเทศไทย 4.0 และศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 261 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 (อาคาร อบจ.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

SIBA College ส่งคณาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก “The Authentic of Thai Food”

อาจารย์วินิญากรณ์ วัตรสติ หัวหน้ากลุ่มวิชาการโรงแรมฯ พร้อมด้วย อาจารย์อลิศราพูลทอง และอาจารย์หฤทัย กาฬแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก The Authentic of Thai Food จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ รวมทั้งวิธีการสอน การออกแบบจัดอาหารและการตบแต่งจานอาหารในมาตรฐานสากล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของ สาขาการโรงแรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ เครดิตภาพจาก อ.วินิญากรณ์

SIBA College ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการพนัน เยาวชนไทยรวมพลัง ต้านพนันฟุตบอลโลก “เชียร์บอล อย่างมีสติ”

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการพนัน ให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึง ผลเสีย และโทษของการเล่นการพนันบอล เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพลังที่เข้มแข็งได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

SIBA College เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง “โครงการ มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี สนับสนุนงานด้านวิชาการด้านกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งชมผลงานนักศึกษาจาก ทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ซึ่งในปีนี้ นางสาวศตกมล คร้ามวอน นักศึกษา ปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม ศิษย์จาก SIBA College ได้รับทุนการศึกษาสาขาการโรงแรม คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ด้วย
1 2 3 33
Scroll Up