Hilight

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Homepro โดยมีคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล และคณะ การร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งขณะที่เรียนอยู่ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยง OT สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานประจำอีกด้วย นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาในสายอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล คือ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานรางวัลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

SIBA College เปิดสาขาใหม่ !!! “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปีการศึกษา 2561 รองรับตลาดแรงงาน และความต้องการของนักศึกษา

SIBA College เปิดสาขางาน “มัลติมีเดีย” สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในระดับ ปวส. เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และรองรับนักศึกษาที่สนใจต่อยอดการเรียนด้านนี้ไปถึงระดับปริญญาตรี โดยจะเปิดในปีการศึกษา 2561 นี้ ทั้งนี้ ได้มีคณะกรรมการตรวจมาตรฐานสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษา นำโดย ดร.พัทยา จันโทกุล ครูชำนาญการพิเศษ และคณะ ได้มาตรวจความพร้อมเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมเปิดแน่นอน !!!

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อาสาสมัครดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่เกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์โสภณ บุญยะพรรค รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มอาสาสมัครดีเด่น เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และมีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสังคมหน่วยงานองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ Royal Jubilee Room อาคาร Challenger Hall เมืองทองธานี

ทวิภาคี MINOR INTERNATIONAL & SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพ ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอาชีพให้กับนักศึกษา ปวส. สาขาการโรงแรม ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี ที่จบการศึกษาโดยความร่วมมือกับ SIBA รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมในพิธีด้วยความชื่นชม และยินดีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส คุรุสภา ประจำปี 2559 เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ อาจารย์สุเทพสุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย นับได้ว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ครูอาวุโส และผู้ประกอบวิชาชีพครู และวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร เข้าร่วมร้องเพลง “สยามมานุสติ” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดง “ใต้ร่มฉัตรไทย” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย...แผ่นดินของเรา ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน บนเวทีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด เป็นศูนย์แรก มีนักศึกษาสาขาการโรงแรมทั้งภาคปกติ และทวิภาคีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธากุล แป้นเมือง กรรมการจากกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการผู้ได้รับใบอนุญาตอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติกร เรืองขำ อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ และอาจารย์นราเดช ผู้วานิช มาเป็นกรรมการในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
1 2 3 29
Scroll Up