Hilight

พระเจ้าวรววงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561 ของมูลนิธิเพชรรัตน–สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการ ศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้หม่อมเจ้าฑิฆัมพรยุคล เสด็จประทานทุนประจำปี 2561  ของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยอาจารย์พิริยาภรณ์  ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับประทานทุน จากนั้นประทานพระวโรกาสให้ครูที่เกษียณอายุการทำงานประจำปี 2561 เข้าเฝ้ากราบทูลลา และครูที่อายุงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติยศ ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ หอวชิราวุธานุสรณ์  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน โดยมีรายนามดังนี้ ครูเกษียณอายุการทำงาน เฝ้ากราบทูลลา อาจารย์นงนุช ผิวสุวรรณ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจารย์ธนัช ไวว่อง                อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี    อาจารย์พรรณี คงกระพันธ์ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี อาจารย์สรินทร์ดา ยอดพานิช อาจารย์ศศิมา […]

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018 ซึ่งมีนักศึกษา 3 เชื้อชาติ เข้าร่วมกิจกรรมคือ ไทย จีน และแอฟริกาใต้  ได้มาแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมส์ต่าง ๆ อาทิ การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศ  การแสดง Talent Show และกิจกรรมฐานต่างๆ อีกทั้งสร้างสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาวิทยาลัยฯ และฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจาก อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ทั้งนี้  ได้จัดให้ผู้ปกครองได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อทราบผลการเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ซึ่งส่งผลพัฒนาการเรียนให้กับนักศึกษาโดยตรง ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention  อาคาร  SIBA CENTER

SIBA College ส่งคณาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ SIBA เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี ซึ่งคณาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถในการคิด สู่ยุค Thailand 4.0 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  และ Coaching เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสีGuangxi Teacher Education University  รุ่นที่ 10 จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมาทำการฝึกสอนภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว บูรณาการกิจกรรมกับสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, นักศึกษาฝึกงาน และ SIBAยุวทูต เข้าอบรมบุคลิกภาพในโครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รมย์ฤดี  เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA Collegeแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 วันที่ 5กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับชาวSIBA เป็นอย่างยิ่ง

SIBA College จัดพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspirit จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานในพิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2018 EP. SIBA Volunteerspiritเปิดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี ทั้ง 3 สี เริ่มจากสีเหลือง (บุษราคัม) อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ , สีแดง (โกเมน) อาจารย์ณัฐวุฒิ รอดพันธ์ และสีเขียว (มรกต) อาจารย์วันธงชัย ชีวะกลินศักดิ์ รับมอบธงจากท่านประธานเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาประธานสีทั้ง 3 สี คือ สีเหลือง พี่น๊อต นายวรัญญู  นาอ้อม ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก สีแดง พี่เบ นายณัฐกุล หมีบุรุษ ปวส.2/1 การโรงแรม สีเขียว พี่ฟร๊อง นายรัฐกาญจน์  แสงเหลา  ปวส.2/1 การตลาด ซึ่งในวันนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างมิตรภาพและสามัคคี ในวันที่ 5 กันยายน […]

SIBA College บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่ต้องเร่งผลิตประชากรคุณภาพสู่โลกธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาในยุคดิจิทอล โดยมีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ กสทช., การบินไทย , อิมแพค, สยามเจมส์, Lawson 108, Homepro, CDC, โรงภาพยนตร์ SF, ทีวีสี ช่อง 3, สกสค., สัสดีเขตจตุจักร, ทีโอที, เซ็นทรัลวัตสัน, โรงแรมรามาการ์เด้น, โรงแรมบางกอกพาเลส,โรงแรมดิโอกุระ, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, โรงแรมไอยาริน @ตึกช้าง ทั้งนี้ หลังการเสวนาผู้แทนสถานประกอบการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในกิจกรรม’ภัตตาคารจำลอง’ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ในระดับ ปวส.ปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในหลักสูตร  ในบรรยากาศภัตตาคารอาหารจีน และภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสพร้อมการแสดงที่สร้างความประทับใจ  อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริหารงานจัดการโดยนักศึกษาเองทั้งหมดไม่ว่าการวางแผนการประกอบอาหาร การตลาด การเงิน และการต้อนรับ ผู้แทนสถานประกอบการได้ให้คำแนะนำ แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต นับได้ว่า เป็นประโยน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพระดับแนวหน้าในวงการ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการและการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการบริหารงานภัตตาหาร  นับได้ว่าเป็นไปตามการจัดการศึกษาแบบใหม่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) […]

SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ได้เชิญ คุณจิราพรรณ  ยางเงิน วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาได้แนวคิดอาชีพของนักบัญชี และการทำบัญชีสหกรณ์จากวิทยากรที่ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง การอบรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

1 2 3 37
Scroll Up