BKKscout2015

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย

สโมรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์     ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี และ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ อุปนายกสโมสรฯ ทั้ง 2 ท่าน ให้การต้อนรับคณะลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ ผู้แทนคณะลูกเสือ ได้วางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์ครูเพทาย อมาตยกุล  ผู้ก่อตั้งสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นสโมสรลูกเสือกรุงเทพแห่งแรกในประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครูเพทาย สถานที่จัดแสดงของที่ระลึกเกี่ยวกับกิจการลูกเสือจากทั่วโลก และชมการแสดงซูลู การละเล่นพื้นบ้านของไทย และร่วมร้องเพลงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแบบลูกเสือด้วยความอบอุ่น ดั่งพี่น้องลูกเสือ สร้างความประทับใจกับลูกเสือมาเลเซียอย่างยิ่ง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

พิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมวางพวงมาลาสักการะในนามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ และสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ในนามสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์พระอุปถัมภ์วิทยาลัยฯ เป็นปีที่ ๗ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

SIBA College จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และนักเรียนปวช.ปีที่ 1 ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และทบทวนคำปฏิญาณ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี และในโอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และสมาชิกชมรมลูกเสือ-เนตรนารี จิตอาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ตลอดปีที่ผ่านมา เข้ารับเข็มบำเพ็ญประโยชน์กับท่านประธานในพิธีดังกล่าวด้วย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจ เข้ารับวุฒิบัตรจากผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 1 – 27 เม.ย.61 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในการนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

สมาชิกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมร้องเพลงในชุดการแสดง “ใต้ร่วมฉัตรไทย” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรฯ คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสโมสร เข้าร่วมร้องเพลง “สยามมานุสติ” เป็นส่วนหนึ่งของชุดการแสดง “ใต้ร่มฉัตรไทย” เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านบทเพลงด้วยความสำนึกคุณของแผ่นดินไทย...แผ่นดินของเรา ตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน บนเวทีในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สนามเสือป่า พระลานพระราชวังดุสิต สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมยุวอาสาป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้เตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะเกิดอัคคีภัยอย่างมีสติ โดยมีคณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงลาดพร้าว มาให้การอบรมแก่คณะผู้บังคับบัญชา และสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี อาทิ โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนเสนานิคม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวนกว่า 90 คน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

“ลูกเสือจิตอาสา” บำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมพิเศษ จัดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำต้อนรับ บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ และประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 25-27  ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต ตลอดถนนราชดำเนิน จนถึงบริเวณท้องสนามหลวงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมพิเศษ จัดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำต้อนรับ บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศ และประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 25-27  ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต ตลอดถนนราชดำเนิน จนถึงบริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการจัดการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย ดร.ดิศกุล [...]

SIBA College ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 ณ กองพลทหารม้าที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

SIBA College  ร่วมกับ สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีหลักสูตรการขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 23 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น โดยมีนางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวุฒิบัตรในพิธี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) #SIBACollege #Vocational

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำโดยอาจารย์ จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สมาชิกลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี
1 2
Scroll Up