หลักสูตรภาคสมทบ2015

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษาแอฟริกาใต้ จากหลักสูตร International Programs พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งก่อนเริ่มพิธีได้นิมนต์ พระมหากิตติเรศ กิติญาโณ จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง มาเทศน์ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “พระคุณครู” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษได้ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีและความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 100 ปี ชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ
Scroll Up