กิจกรรมภายใน2016

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์วิทยาลัยฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เป็นปีที่ ๖ ในนามวิทยาลัยฯ สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ภายในวิทยาลัยฯ

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา

SIBA College จัดพิธีแห่ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วยการถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุ และสามเณร เพื่อใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นำโดย อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน - นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 08.00 น. ณ บริเวณวิหารหลวงพ่อสุโขทัยภายในวิทยาลัยฯ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 09.00 น. ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษา เวลา 13.00 น. [...]

SIBA College จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคสมทบ และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาภาคสมทบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และแสดงความกตัญญูกตเวที ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ อาคาร SIBA CENTER

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน - นักศึกษา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี และพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวที โดยมีอาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ ประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน-นักศึกษาจำนวนกว่า 100 ทุน รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA CONVENTION อาคาร SIBA CENTER

SIBA College นำนักศึกษาปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรมค่าย SIBA ต้นกล้าประชากรคุณภาพ “SIBA 4.0 START UP” ของนักศึกษา ปวช.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยใช้กระบวนการลูกเสือเต็มรูปแบบตามรอยเสือของ ครูเพทาย อมาตยกุล ที่ได้ริเริ่มไว้ และปฏิบัติกันมาต่อเนื่องถึง 37 ปี SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ภาคสมทบ จำนวนกว่า 150 คนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่โลกธุรกิจ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention โดยมีอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา เป็นวิทยากรอย่างอบอุ่น สนุกสนาน .....  SIBA สนุกและดีกว่าที่คิด ....

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาปวช.ปี 1 ประชากรคุณภาพรุ่นใหม่ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น และเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Happy SIBA Happy Time & Happy Team … SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ อมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง

SIBA College จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี จำนวนกว่า 200 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร SIBA และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกัน พร้อมด้วยกิจกรรมสร้างความสนุกสนานจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ อาทิ กิจกรรม  Body Percussion Blessed from heaven กิจกรรมบาสโลบพาเพลิน และกิจกรรม SIBA The mask Singer ปิดท้ายกิจกรรมสุดซึ้งอำลาครูเกษียณ 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ณ อมรพันธ์วิลล่า จ.ระยอง  โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอย่างเป็นกันเอง ..... Happy SIBA Happy Time & Happy Team

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA Hello Day 2017 ให้กับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ด้วยความสนุกสนาน เตรียมความพร้อมสู่รั้วสีชมพู

SIBA College เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมปฐมนิเทศ มีการเตรียมความพร้อม และให้ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขา พร้อมร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเป็นกันเองจากอาจารย์ประจำสาขาวิชา และรับของที่ระลึก SIBA ชิค ชิค คูล คูล โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์  ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ SIBA Convention
1 2 3
Scroll Up