SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการบัญชีทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา
SIBA College ร้อยดวงใจ ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ร่วมน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 1 ปี
SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบัญชีสหกรณ์” เพื่อให้คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาสาขาการบัญชี ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสหกรณ์
SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยทีมวิทยากรคณะกรรมการบริหารจัดงานสถานศึกษาคุณธรรม
SIBA College ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหารเป็นสนามสอบธรรมศึกษาของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร
SIBA College โดยกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบกิจกรรม Walk Rally Time เข้าชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
SIBA College จัดงานเสวนาสถานประกอบการ  “SIBA 4.0 STARTUP กับ INDUSTRY” โดยมีสถานประกอบการชั้นนำทั้งภาครัฐ  และเอกชนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการฝึกงานของนักศึกษา และประสานความร่วมมือของทุกองค์กรในการพัฒนาเยาวชนของชาติสู่ THAILAND 4.0
SIBA College สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดโลกสายอาชีพ โดยสื่อช่อง 13 Family News รายการ “เป็นข่าวเช้านี้” ได้เผยแพร่ scoop ข่าวการจัดกิจกรรม Open House 360 องศา  “SIBA สนุกและดี 4.0 Start Up”
SIBA College ภูมิใจนำเสนอ “ธงไตรรงค์” ครบ ๑๐๐ ปี อภิลักขิตวัตถุที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเป็นเครื่องหมาย บอกความเป็นชาติสยาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินัดดามาตุ ประทานวโรกาสให้  SIBA College นำคณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์เข้าเฝ้ากราบทูลลา และรับประทานเข็มที่ระลึก ณ หอวชิราวุธานุสรณ์
ปิดโหมดสีเทา