รอบรั้วโพธิ์ไทร

SIBA College จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018” นักศึกษาไทย จีน แอฟริกาใต้ ร่วมสร้างสานสัมพันธ์ความสามัคคี

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SIBA INTER 2018 ซึ่งมีนักศึกษา 3 เชื้อชาติ เข้าร่วมกิจกรรมคือ ไทย จีน และแอฟริกาใต้  ได้มาแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม ร่วมสนุกกับกิจกรรมและเกมส์ต่าง ๆ อาทิ การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละประเทศ  การแสดง Talent Show และกิจกรรมฐานต่างๆ อีกทั้งสร้างสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาวิทยาลัยฯ และฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจาก อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ทั้งนี้  ได้จัดให้ผู้ปกครองได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อทราบผลการเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ซึ่งส่งผลพัฒนาการเรียนให้กับนักศึกษาโดยตรง ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention  อาคาร  SIBA CENTER

SIBA College ส่งคณาจารย์ร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0”

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ SIBA เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบ 40 ปี ซึ่งคณาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ การพัฒนาความสามารถในการคิด สู่ยุค Thailand 4.0 การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  และ Coaching เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสีGuangxi Teacher Education University  รุ่นที่ 10 จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมาทำการฝึกสอนภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว บูรณาการกิจกรรมกับสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, นักศึกษาฝึกงาน และ SIBAยุวทูต เข้าอบรมบุคลิกภาพในโครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รมย์ฤดี  เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA Collegeแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 วันที่ 5กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับชาวSIBA เป็นอย่างยิ่ง

SIBA College บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่ต้องเร่งผลิตประชากรคุณภาพสู่โลกธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาในยุคดิจิทอล โดยมีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ กสทช., การบินไทย , อิมแพค, สยามเจมส์, Lawson 108, Homepro, CDC, โรงภาพยนตร์ SF, ทีวีสี ช่อง 3, สกสค., สัสดีเขตจตุจักร, ทีโอที, เซ็นทรัลวัตสัน, โรงแรมรามาการ์เด้น, โรงแรมบางกอกพาเลส,โรงแรมดิโอกุระ, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, โรงแรมไอยาริน @ตึกช้าง ทั้งนี้ หลังการเสวนาผู้แทนสถานประกอบการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในกิจกรรม’ภัตตาคารจำลอง’ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ในระดับ ปวส.ปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในหลักสูตร  ในบรรยากาศภัตตาคารอาหารจีน และภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสพร้อมการแสดงที่สร้างความประทับใจ  อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริหารงานจัดการโดยนักศึกษาเองทั้งหมดไม่ว่าการวางแผนการประกอบอาหาร การตลาด การเงิน และการต้อนรับ ผู้แทนสถานประกอบการได้ให้คำแนะนำ แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต นับได้ว่า เป็นประโยน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพระดับแนวหน้าในวงการ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการและการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการบริหารงานภัตตาหาร  นับได้ว่าเป็นไปตามการจัดการศึกษาแบบใหม่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) […]

SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ได้เชิญ คุณจิราพรรณ  ยางเงิน วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาได้แนวคิดอาชีพของนักบัญชี และการทำบัญชีสหกรณ์จากวิทยากรที่ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง การอบรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

นักศึกษาสาขาการตลาด SIBA College เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018)

อาจารย์ปัญญา สนิทนอก อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการตลาด นำนักศึกษา ปวส.ปี 1 สาขาการตลาด  เข้าร่วมชมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 (World Skills ASEAN Bangkok 2018) งานครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะฝีมือ จำนวน 6 กลุ่มอาชีพ รวม 26 สาขา การประชุมวิชาการ ASEAN TVET Conference กิจกรรม One School One Country และนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ เพิ่อประกอบการเรียนการสอนนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎี

ชาว SIBA College ร่วมใจสมัครเป็น “ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ กองทัพภาคที่ 1 และสำนักพระราชวัง ซึ่งชาว SIBA พร้อมร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และน้อมนำทำความ ดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานต่อไป

1 2 3 27
Scroll Up