SIBA College เข้าร่วมกิจกรรม “สิทธิอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การป้องการติดเชื้อเอชไอวีโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์” จัดโดยสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
SIBA College เชิญสถานประกอบการมาไว้ที่นี่ ในกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสก้าวสู่โลกอาชีพอย่างแท้จริง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)
SIBA College นำคณาจารย์ และนักเรียนศึกษาดูงานนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาจากแผ่นฟ้าจรดแผ่นดิน” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต
SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น
SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER
SIBA College จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ
SIBA College ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก GUANGXI Teachers Education University หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ในนามศูนย์อาชีวศึกษาจีน-อาเซียน
SIBA College ลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาชั้นนำ Nanjing Vocational Institute of Industry Technology และ Zhejiang Industry Polytechnic College สาธารณรัฐประชาชนจีน
SIBA College จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อการเรียน การสอน เพื่อสาธารณชน” โดยผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ตามสถานศึกษาต่างๆ