02 939 3000

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ

SIBA College นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ

ก้าวแรกกับประสบการณ์ตรงในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) กับข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และอาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ด้วย

Scroll Up