02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

SIBA College จัดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ของนักเรียนสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 โดยมีตัวแทนสถานประกอบการร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต

ปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามบริบูรณ์กับการฝึกงานของนักศึกษาสาขาพณิชยกรรม ประจำปีการศึกษา 2/2559 ด้วยกิจกรรมสุดท้าย การนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ERC โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธาน และเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้แทนสถานประกอบการ จาก สำนักงาน กสทช., บริษัท C ASEAN, บริษัทพระสุเมรุเครเตอร์ และ บริษัทสยามเจมส์กรุ๊ป ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะอันมีคุณค่าต่อการศึกษาพัฒนาศักยภาพในอนาคต ซึ่งงานนี้ต้องขอปรบมือให้คณะกรรมการผู้แทนนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดกิจกรรมทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่การวางแผนงาน คัดเลือกกลุ่มตัวแทนนำเสนอทั้ง 16 คน ที่ ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถจริง

Scroll Up