02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร English Program / Chinese Program ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 635 โดยมีคณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น เพื่อให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up