02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อการเรียน การสอน เพื่อสาธารณชน” โดยผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ตามสถานศึกษาต่างๆ

SIBA College จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อการเรียน การสอน เพื่อสาธารณชน” โดยผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ตามสถานศึกษาต่างๆ

SIBA College โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดกิจกรรม “นวัตกรรมสื่อการเรียน การสอน เพื่อสาธารณชน” ซึ่งจัดทำโดย นักศึกษา ปวส.2/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ความรู้ และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดลาดพร้าว โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560

Scroll Up