02 939 3000

SIBA College ร่วมโครงการค่ายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

SIBA College ร่วมโครงการค่ายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

อาจารย์นพ ลิมปนะพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรม ให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม ในฐานอาชีพ Mocktail & Omelette จำนวนกว่า 60 คน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ในโครงการค่ายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

Scroll Up