02 939 3000

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SIBA สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาการตลาดจำนวนกว่า 120 คน ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต คลังเก็บสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด โดยมี คุณบุญยาพร โชตินันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ บริษัท อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Scroll Up